Benvido á web Anidrom

Responsabilidade e compromiso coas persoas

Quen somos?

ANIDROM, é unha empresa de Axuda a Domicilio, e desde o 15 de abril de 2010 está inscrita no rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais,                   E-2220/P.001 da Xunta de Galiza, como Programa de Axuda no Fogar Anidrom. O noso é un servizo de atención profesional prestado no domicilio da persoa en situación de dependencia ou en risco de chegar a ela.

Qué facemos?

Abastecer as necesidades da vida cotidiá dos usuarios do servizo en situación de dependencia , permitindo que permaneza no seu fogar o maior tempo posible.

Promover e / ou aumentar a autonomía persoal dos usuarios do servizo en situacións de dependencia.
ler máis