Empresa

ANIDROM, é unha empresa de Axuda a Domicilio, e desde o 15 de abril de 2010 está inscrita no rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, E-2220 / P.001 da Xunta de Galicia, como Programa de Axuda no Fogar Anidrom. O noso é un servizo de atención profesional prestado no domicilio da persoa en situación de dependencia ou en risco de chegar a ela.

A dependencia é un estado no que as persoas se encontran, e non un atributo intrínseco ao mesmo.

Anidrom

Polo tanto, a dependencia, non é unha situación inamovible, senón que é unha situación susceptible de ser modificada- en maior ou menor grao- sempre que se dote ás persoas de instrumentos útiles para o entrenamento das habilidades perdidas ou menoscabadas pola situación causante da dependencia (enfermidade, accidente, envellecemento…)

VER RESULTADO ENQUISAS DE SATISFACIÓN

 VER MEMORIA ANUAL