Os Nosos Valores.

24 Xullo, 2012Leave a reply

ley_dependencia

  • Responsabilidade e compromiso coas persoas, respectando os seus dereitos, a súa dignidade e a súa liberdade de eleción.
  • Profesionalidade: ofrecendo un servizo personalizado, flexible e adaptado, realizado con seriedade e honestidade..
  • Traballo coordinado de equipa: onde dirección, auxiliares sociosanitarias e traballadora social, colaboran artellando solucións e dando a cobertura integral que necesitan as persoas atendidas.
  • Compromiso coa ética e as boas prácticas profesionais: coherentemente coa nosa misión e os nosos valores, o desempeño da práctica profesional fundaméntanse nos principios éticos de responsabilidade, igualdade, cofidencialidade, formación permanente e solidaridade profesional.
  • Corresponsabilidade Social, entendida como compromiso có desenvolvemento social, a traverso da xeración de emprego e a  colaboración proactiva con proxectos comunitarios e/ou de acción Social. https://www.incorpora.org/red-de-entidades-sociales/galicia/empresas-colaboradoraswww.planteis.org