Obxectivos

RELACIONADOS COAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO
 • Atender as necesidades da vida diaria das persoas usuarias do servizo en situación de dependencia, posibilitando que permaneza no seu fogar o maior tempo posible.
 • Promocionar e/ou mellorar a autonomía persoal e psicococial das persoas usuarias do servizo, en situación de dependencia.
 • Previr posibles situacións de dependencia e/ou agravamento da situación de dependencia das persoas usuarias do servizo .
RELACIONADOS COAS/OS PROFESIONAIS DO SERVIZO
 • Promocionar a formación continuada das profesionais.
 • Promover a calidade no traballo profesinal das auxiliares.
RELACIONADOS COA EMPRESA:
 • Adaptarse á normativa vixente para obter un servizo de calidade e en calidade
 • Promocionar o crecemento da empresa tanto en persoas usuarias coma en persoal contratado.
RELACIONADOS COAS PERSOAS USUARIAS DO SERVIZO
 • Atender as necesidades persoais, domésticas e psicosociais das persoas usuarias do servizo.
 • Fomentar o benestar físico e emocional das persoas usuarias do servizo.
 • Promocionar as relacións interpersoais e a participación na comunidade das persoas usuarias do servizo
 • Achegar información e orientación sobre os recursos e prestacións máis indicadas para garantir e/ou mellorar a calidade de vida das persoas usuarias do servizo.
 • Realizar control e seguimento dos servizos contratados
RELACIONADOS COAS/OS PROFESIONAIS DO SERVIZO
 • Promover o acceso das auxiliares ás probas cara á mellora da súa cualificación profesional
 • Perseguir a formación e continuidade dunha equipa profesional e coordinada.
 • Realizar control e seguimento de casos cara a mellorar a calidade das intervencións.
RELACIONADOS COA EMPRESA:
 • Realizar controles e supervisión continuada da calidade do servizo
 • Analizar debilidades e fortalezas da empresa para conseguir una empresa proactiva.