Servizos

Son destinatarias do servizo ANIDROM, todas aquelas persoas en situación de dependencia e/ou maiores de 65 anos que precisen coidados e/ou axuda nos seus domicilios para realizar tarefas básicas da vida diaria e para previr posibles situacións de dependencia e/ou agravamento da súa situación de dependencia .

Como fundamento e exemplo, cara a amosar o que consideramos debe guiar o noso traballo, recollemos unha relación dos Dereitos da persoa en situación de dependencia, do manual formativo editado pola Xunta de Galiza e que ANIDROM subscribe completamente.

 • A acceder en condicións de igualdade ás prestacións e servizos que contempla a lexislación.
 • A gozar dos dereitos humanos e liberdades fundamentais, con pleno respecto á súa dignidade e intimidade.
 • A recibir, en termos comprensibles e accesibles, información completa e continuada relacionada coa súa situación de dependencia.
 • A que se respecte a confidencialidade dos seus datos.
 • A decidir, en canto teña capacidade de obrar suficiente, sobre a súa persoa, bens e patrimonio e prever accións para cando lle falte o autogoberno.
 • A decidir libremente sobre o ingreso nun centro residencial.
 • A non recibir discriminación de trato e atencións.
 • A aplicar as prestacións e servizos obtidas da Administración para aquilo para o que foron outorgadas.
 • A ser informado do diagnóstico no grao que desexe.
 • A ter acceso a coidados sociosanitarios axeitados.
 • A participar nas decisións que lle incumben á súa persoa.
 • A permanecer activo no traballo, no ocio e na vida diaria o tempo que lle sexa posible.
 • A ser tratado con dignidade.
 • A expresar sentimentos e que llos teñan en conta.
 • A vivir nun contorno familiar e social seguro, estable e estruturado.
 • A manter actividades estimulantes.
 • A saír regularmente á rúa.
 • A recibir afecto con contacto físico: bicos, caricias, abrazos…
 • A ser atendido por persoas capacitadas para o coidado.
 • A que respondan as súas preguntas e a non ser enganado”